REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRAWNIE

 

§1. PRAWO KORZYSTANIA

Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, posiadające stałe, bądź tymczasowe zameldowanie.

 1. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 2. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. okazać aktualny dowód osobisty lub legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem;
  2. własnoręcznym czytelnym podpisem na wypełnionej przez Bibliotekarza karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni zgodnie z art. 15, art., art. 20 Kodeksu cywilnego.
  1. Rodzice lub opiekunowie prawni czytelnika w wieku do lat 16 nie mogą mieć żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
  2. Nieregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki za czytelnika do lat 16 uniemożliwia zapisanie i korzystanie ze zbiorów BP rodzica lub opiekuna prawnego.
 1. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
 2. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą zapisania się.
 3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 4. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek (tytułów), a w obrębie sieci nie więcej niż 10 książek, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 2. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 3. Książkę można prolongować 2 razy.
 4. Nie można prolongować książek zarezerwowanych.
 5. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2. pkt. 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Czytelnik Biblioteki ma prawo do rezerwacji książek (aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników) oraz zamawiania książek (aktualnie dostępnych w innych wypożyczalniach).
 7. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

§ 3. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 1. Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek dla celów naukowych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego.
 2. Wypożyczalnia może sprowadzić książki, których nie posiada Biblioteka Publiczna w Drawnie.
 3. Sprowadzone dzieła udostępnia się wyłącznie na miejscu.
 4. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia z bibliotek krajowych, zgłaszając to w wypożyczalni na tydzień przed upływem terminu zwrotu.
 5. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych i odsyłanych dzieł oraz koszty korespondencji.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Przewiduje się:
  1. odkupienie identycznego dzieła,
  2. zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę,
  3. przyjęcie książki (książek) zaproponowanych przez czytelnika po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,
  4. pokrycie w razie potrzeby kosztów oprawy książki,
  5. wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez dyrektora Biblioteki.
 3. Ekwiwalent pieniężny jest przyjmowany tylko w przypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe.
 4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 5. Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 0,50 zł za uszkodzenie lub zniszczenie każdego kodu kreskowego na książce.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 2. pkt. 2 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa również ich koszty.
 3. Wysokość kosztów upomnienia ustalona jest na podstawie aktualnej opłaty pocztowej, ceny druku, a w przypadku czwartego upomnienia również na podstawie opłaty za list polecony za potwierdzeniem odbioru.
 4. Jeżeli czytelnik, pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka ma prawo dochodzenia swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. §1 pkt 3 Regulaminu, nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a podawane przy zapisie dane wykorzystywane będą do celów statutowych Biblioteki.
 2. Użytkownik korzystający z wypożyczalni wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku w zakresie zadań statutowych Biblioteki.
 3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 Regulamin Czytelni Biblioteki Publicznej w Drawnie

§ 1

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
3. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków oraz  korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2

1. Prawo do korzystania z Czytelni ma każda osoba wyrażająca taką wolę poprzez wpisanie się do „zeszytu odwiedzin”.
2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i czasopism.
3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni bez wiedzy dyżurnego bibliotekarza.
5. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca książki i czasopisma, z których korzystał.
6. Niewykorzystane materiały, na życzenie Czytelnika, mogą być odłożone na dzień następny.
7. W Czytelni można korzystać z komputerów.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

§ 3

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia książek odpowiada czytelnik.
3. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury
na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 4

1. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map, tekstów itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza. 
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania
z Czytelni.

§ 5

1.  Regulaminu, nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r., a podawane przy zapisie dane wykorzystywane będą do celów statutowych i statystycznych Biblioteki.

2. Użytkownik korzystający z Czytelni wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku w zakresie zadań statutowych Biblioteki.

3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

Regulamin korzystania z komputerów znajdujących się w Czytelni.

 

 

 1. Można korzystać : od poniedziałku  do piątku 11:00 – 17:45
   w soboty: 10:00 – 13:45 
 2. Z komputerów mogą korzystać bezpłatnie wszyscy czytelnicy po uprzednim (czytelnym) wpisie do Rejestru Odwiedzin w Czytelni Internetowej oraz okazaniu dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.
 3. Przebywający w Czytelni zobowiązani są do zachowania ciszy.
 4.  Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
 5.  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 6.  Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 7.  Z drukarki i skanera można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. ( w przypadku dużej ilości chcących korzystać z sieci, czas może być skrócony do 30 min.)
 9. Sprzęt komputerowy i Internet służy jedynie do celów EDUKACYJNO - WYSZUKIWAWCZYCH (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, tematów związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, nowej szkoły itp.).
 10. Użytkownik jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 11. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik wpisuje się do rejestru odwiedzin w czytelni internetowej oraz akceptuje tym samym regulamin.

Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblioteka Publiczna w Drawnie

Realizacja: IDcom.pl

 • Biblioteka zaprasza
Zaszyfrowany adres tej strony