INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DRAWNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanych dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Drawnie, ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno, tel. 957682163, adres email: biblioteka-drawno@wp.pl.

2. W Bibliotece został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Paweł Jackiewicz, z którym można się skontaktować telefonicznie 664 773 699 oraz poprzez adres poczty elektronicznej pjackiewicz@drawno.pl lub pisemnie na adres siedziby Biblioteki.

3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki Publicznej w Drawnie polegających na zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz na upowszechnianiu wiedzy i kultury (Ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach), a także na podstawie art. 6- Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

4. Dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, telefon komórkowy, adres e-mail, dane adresowe, dane szczególne) mogą zostać udostępnione innym bibliotekom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udostępnianie danych osobowych w procesie realizacji usług w placówkach z elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym SOWA 2, spełniającym wymogi stawiane przez Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, co gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników. Udostępniamy pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji powyższych usług.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe w Bibliotece Publicznej w Drawnie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z zaspakajaniem potrzeb kulturalno-oświatowych i informacyjnych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bibliotece Publicznej w Drawnie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. 

2. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

4. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

5. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych ( w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną imprezę.

6.Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblioteka Publiczna w Drawnie

Realizacja: IDcom.pl

  • Biblioteka zaprasza
Zaszyfrowany adres tej strony